Novosti
Austrija: Cijela zakonska regulativa za držanje i uzgoj pčela

Austrija: Cijela zakonska regulativa za držanje i uzgoj pčela

Austrija je poznata po zakonodavstvu koje se rijetko mijenja ali je učinkovito, nedvoslismeno te jasno napisano bez favoriziranja većinskog ili manjinskog pučanstva te, kako nam naši članovi iz Austrije javljaju zgroženi uvidom u naše zakonodavstvo te postojeće izmjene i dopune izmjena i dopuna, bez razlika radi li se o “uvaženim” pčelarskim grupacijama koje žele živjeti od pčelarstva kao grinje / paraziti.

Austrijsko radno zakonodavstvo poznato je kao najfleksibilnije u EU, zakonodavstvo po pitanju pčelinjaka je isto kao i radno napisano kratko i jasno bez pravilnika koji omogućuju da vaša konkurencija odlučuje o vašem hobi ili profesionalnom zanimanju.

Zakon smo uz pomoć kolega iz Austrije preveli kako bi pčelari našeg govornog područja vidjeli u kom smjeru dajemo smjernice za izmjene i dopune naših nezakonitih Pravilnika koji izrijekom favoriziraju određene skupine pčelara u odnosu na “njihovu konkurenciju”.

Novo dopunjeno izdanje od 3. rujna 2021. godine koje je prihvatio Bečki državni parlament.

Članak I.
Zakon o držanju i uzgoju pčela
I. odjeljak

§ 1.

(1) Ovaj zakon uređuje držanje i uzgoj pčela, kao i migraciju s pčelama (pčelarstvo).
(2) Svatko se može slobodno baviti pčelarstvom u skladu s ovim Zakonom.

Članak 1. stavak 2.

§ 2.
(1) Košnica je objekt namijenjen za smještaj pčelinje zajednice. Smatra se da je pčelinjak naseljen je naseljena kolonija pčela.
(2) Pčelinjak je mjesto gdje se nalazi jedna ili više košnica.

(3) Stacionirani pčelinjak (stalni pčelinjak) je fiksno, stalno mjesto za pčele, namijenjeno i zimovanju pčela.

(4) Seleći pčelinjak je svaki pčelinjak koji ne potpada pod stavak 3.

(5) Pod novim podizanjem pčelinjaka podrazumijeva se novo naseljavanje nekog mjesta s jednom ili više košnica.

(6) Pod obnovom pčelinjaka podrazumijeva se naseljavanje već postojećeg pčelinjaka s jednom ili više košnica.

(7) Proširenje pčelinjaka treba shvatiti kao povećanje površine pčelinjaka ili povećanje već postojećeg broja na pčelinjaku već prisutnih košnica.

(8) Pčelar je onaj koji se brine o pčelinjim društvima ili se bavi pčelarstvom.

(9) Migraciju s pčelama treba shvatiti kao premještanje pčelinjih zajednica radi dobivanja meda ili drugih pčelinjih proizvoda (peludi) ovisnih o okolišu na mjestima izvan njihovog stacioniranog pčelinjaka.

(10) Mjesto za uzgoj pčela je zaštićeno područje namijenjeno čistom uzgoju pčela, matica i trutova.

(11) Zaštićeno područje je područje unutar 4 km.

(12) Čisto uzgojno područje je područje neposredno uz zaštićeno područje do dubine 6 km u kojem se razmnožavaju samo pčele jedne pasmine.

(13) Paša je cjelina biljaka koje cvjetaju u određeno doba godine i služe kao izvor hrane za pčele.

Članak 1. stavak 3.

Odjeljak II
Načela pčelarstva
Izgradnja stacioniranih pčelinjaka
§ 3.
(1) Tijekom izgradnje (nova izgradnja, ponovna izgradnja, proširenje) stacioniranih pčelinjaka mora se održavati minimalna udaljenost od sedam metara računajući od otvora za izlet svake pojedine košnice do osnovnih granica nasuprot prednjem dijelu leta.
(2) Udaljenost manja od sedam metara dopuštena je ako

  1. je tako dogovoreno s osobom vlasnikom susjedne parcele nasuprot leta košnice, ili

2. između leta košnice i granice tla na udaljenosti od najmanje četiri metra postoji odgovarajuća prepreka kod izleta pčela (npr. zid, daska, gusto grmlje ili slično) koja je visoka najmanje dva metra iznad otvora za let i koja je širine najmanje dva metra u oba smjera od prednje strane pčelinjaka, ili

3. da su otvori za izlet okrenuti prema neizgrađenom susjednom imanju a nalaze se najmanje tri metra iznad zemlje.

(3) Na zahtjev vlasnika pčelinjeg društva, sud može odobriti i kraću udaljenost od sedam metara ako

  1. je zahvaćeni susjed (vlasnik, zakupnik, najmoprimac itd.) adekvatno je zaštićen od smetnji koje pčele stvaraju zbog terena ili drugih posebnih lokalnih uvjeta, i

2. ako je manja udaljenost, a nije u suprotnosti s javnim interesima. Međutim, odobrena udaljenost mora biti najmanje tri metra. U proces mora biti uključena stručna osoba za pčelarstvo u skladu s odjeljkom 17. Pogođeni susjedi imaju stranačku poziciju.

(4) Od izlaznih otvora pojedinih košnica mora se održavati udaljenost od najmanje petnaest metara od pristupnih otvora pojedinih košnica do površina na kojima se nalaze javna igrališta i travnjaci, javna sportska i igrališta, vanjski bazeni, kampova i sličnih objekata. Stavak 2. broj 1. i stavak 3. primjenjuju se mutatis mutandis.

(5) Otvori leta u košnicama moraju biti udaljeni najmanje deset metara od putova javnog prometa i najmanje 50 metara od autocesta, osim ako su ispunjeni preduvjeti prema stavku 2. br.

(6) Ako novi stacionirani pčelinjak koji se gradi ima više od 30 pčelinjih zajednica, udaljenost između ovog pčelinjaka i naseljenih stacioniranih pčelinjaka mora biti najmanje 500 m.

(7) Minimalna udaljenost prema stavku 6. primjenjuje se samo ako vlasnici pčelinjih zajednica nisu dogovorili kraću udaljenost.

Članak 1. § 4
tekst
Održavanje pčelinjih zajednica – evidencija
§ 4.
Vlasnik pčelinje zajednice dužan je pisanim putem obavijestiti Poljoprivrednu komoru u Beču o broju pčelinjih zajednica koje se drže najkasnije do 30. travnja svake godine.


Članak 1. § 5
Hvatanje životinja
§ 5.
Bez obzira na pravo progona i prisvajanja prema § 384 ABGB, ubijanje roja pčela dopušteno je samo iz posebnih razloga (npr. Ako postoji opasnost od epidemija, ako postoji prijetnja javnoj sigurnosti, ako druge pasmine pčela pojavljuju se oni dopušteni u skladu s § 7 (1) i (2)).
Članak 1. § 6
tekst
Mjere protiv pčela grabljivica
§ 6.
(1) Ako pčele opljačkaju jedno ili više kolonija pčelinjaka s drugog pčelinjaka, pčelar dotičnog pčelinjaka mora odmah utvrditi uzroke pljačke i ako se nalaze na pčelinjaku, odmah ih ukloniti. Nadalje, o pljački mora odmah obavijestiti pčelara o pčelinjaku s kojeg pčele grabljivice dolaze.
(2) Pčelar pčelinjaka s kojeg pčele grabljivice dolaze mora poduzeti odgovarajuće mjere kako bi spriječio nastavak pljačke.

(3) Ne postoji pravo ubijanja grabežljivih pčela.

Članak 1. § 7
tekst
Pasmine pčela
§ 7.
(1) Ne dovodeći u pitanje stavak 2., držanje ili uzgoj pčela dopušteno je samo s pčelama pasmineCarnica (Apis mellifera carnica)” sa svim povezanim vrstama i linijama.
(2) Za uzgoj ili držanje pčela koje ne pripadaju pasmini “Carnica (Apis mellifera carnica)” potrebno je odobrenje suca. Dopuštenje se mora izdati ako je zajamčeno da se drže ili uzgajaju samo čistokrvne pčele i da to nije pasmina koja je opasna za ljude. Prije izdavanja takve dozvole, Poljoprivredna komora u Beču, Savezni ured i istraživački centar za poljoprivredu (Institut za pčelarstvo) i Regionalno udruženje za pčelarstvo u Beču moraju imati priliku dati osvrt / mišljenje.

Članak 1. § 8
tekst
III. odjeljak
Selidba s pčelama
Općenito
§ 8.
Selidba s pčelama radi iskorištavanja medonosnih biljaka dopuštena je svima u skladu s ovim zakonom, pod uvjetom da ne postoje suprotni propisi o zdravlju životinja. Ne podliježe sezonskim ograničenjima.
Članak 1. § 9
tekst
Osnivanje selećih pčelinjaka
§ 9.
(1) Seleći pčelinjaci moraju biti postavljeni na takvoj udaljenosti od naseljenih stacioniranih pčelinjaka ili već legalno postavljenih selećih pčelinjaka (odjeljci 12. i 13.) da držanje ovih pčelinjaka nije narušeno, ali u svakom slučaju uzimajući u obzir minimalnu potrebnu udaljenost prema do stavka 2. Mora se uzeti u obzir broj zahvaćenih pčelinjih zajednica.
(2) Prilikom postavljanja selećeg pčelinjaka, udaljenost do naseljenih stacioniranih pčelinjaka ili do legalno postavljenih selećih pčelinjaka mora biti najmanje 250 m.

(3) Svaki seleći pčelinjak mora biti jasno označen s imenom, adresom i, ako je primjenjivo, telefonskim brojem pčelara, kao i naznakom broja prisutnih kolonija.

(4) Pčelar selećeg pčelinjaka dužan je prije postavljanja postaviti pojila za pčele ako na području od 300 metara od lokacije nema odgovarajućih prirodnih vodnih resursa.

(5) Odjeljak 3. primjenjuje se kod postavljanja selećih pčelinjaka.

Članak 1. § 10
tekst
Planinarska karta
§ 10.
(1) Svako seljenje pčela unutar Beča može se dogoditi tek nakon što je Poljoprivredna komora Beča izdala planinarsku kartu prema modelu iz Dodatka 1. Valjanost planinarske karte ograničena je na odgovarajuću kalendarsku godinu. Poljoprivredna komora u Beču mora voditi registar svih planinarskih karata koje je izdala.
(2) Poljoprivredna komora Beča mora izdati planinarsku kartu na zahtjev ako podnositelj zahtjeva

1.

izvještaj koji je sačinio stručnjak za pčelarstvo (Odjeljak 5. Zakona o pčelinjim bolestima , Federalne novine br. 290/1988 u verziji Glasnika Saveznog zakona I br. 66/1998 ) o slobodi svih kolonija u dotičnom pčelinjaku od bolesti koje se prijavljuju u skladu sa Zakonom o pčelinjim bolestima, i

2.

pruža dokaze o dovoljnom osiguranju odgovornosti u pogledu osobnih ozljeda i materijalne štete koja može nastati tijekom prijevoza pčelinjih zajednica, kao i od samog selećeg pčelinjaka.

Članak 1. § 11
tekst
Prijevoz pčela
§ 11.
Pčelinja društva moraju se prevoziti u zatvorenim košnicama. Mora se osigurati dovoljan dovod zraka. Prijevoz moraju obavljati ljudi koji su upoznati sa pčelarstvom, a po mogućnosti i u sumrak ili noću.
Članak 1. § 12
tekst
Obavijest o izgradnji
§ 12.
(1) Namjeravano postavljanje selećeg pčelinjaka mora se pismeno prijaviti Poljoprivrednoj komori u Beču najmanje dva tjedna prije useljenja.
(2) Obavijest mora biti popraćena dokazima o postojanju suglasnosti osobe koja ima pravo raspolagati nekretninom na kojoj će se pčelinjak postaviti

Članak 1. § 13
tekst
Zabrana osnivanja
§ 13.
(1) Postavljanje selećeg pčelinjaka dopušteno je ako to ne zabrani Poljoprivredna komora u Beču u roku od tjedan dana nakon primitka obavijesti u skladu s odjeljkom 12.
(2) Poljoprivredna komora Beča mora zabraniti izgradnju putujućeg pčelinjaka ako

1.

podnositelju zahtjeva nije izdana planinarska karta prema § 10,

2.

dokazi u skladu s odjeljkom 12. stavkom 2. nisu podneseni,

3.

seleći pčelinjak sadrži kolonije pčela koje ne pripadaju pasmini “Carnica (Apis mellifera carnica)” bez posebne dozvole u skladu s odjeljkom 7., stavkom 2.,

4.

je bolest pčela koja se prijavljuje službeno uspostavljena u radijusu od tri kilometra od predviđenog mjesta postavljanja ili bi izgradnjom pčelinjaka bila ugrožena sigurnost ljudi ili imovine,

5.

Pčelinje zajednice selice potječu iz tradicionalnih košnica koje su zaražene uzročnicima biljnih bolesti (npr. Plamenjača) ili dolaze s ugroženih područja u tom pogledu, ili

6

Raspon tradicionalnih košnica dostupan na predviđenom mjestu nije dovoljan za drugi putujući pčelinjak (pretrpanost).

(3) Ako je postavljanje selećeg pčelinjaka moguće samo prema propisima zahtjeva ili uvjeta u javnom interesu ili u interesu urednog pčelarstva ili uzgoja i nema osnova za zabranu u skladu sa stavkom 2., Poljoprivredna komora jer Beč ima rok za donošenje odluke od tjean dana. Po primitku obavijesti u skladu s odjeljkom 12., odgovarajući se nalozi (zahtjevi ili uvjeti) moraju izdati kao obavijest

Članak 1. § 14
tekst
IV. Odjeljak
Zaštita lokalnih pčelinjih zajednica
§ 14.
Nenaseljene košnice, ne potpuno ispražnjene, neočišćene ambalaže od meda, saće (osobito saće sa medom vlažnim i zalihe voska), kao i sam med moraju se držati zatvorene i nepropusno za pčele.
Članak 1. § 15
tekst
V. odjeljak
pčelarstvo
Mjesto postavljanja i zaštićeno područje

§ 15.
(1) Mjesto u Sulzwieseu u Lainzer Tiergartenu (Beč 13, Pulverstampfstraße) smatra se mjestom za oplodnju u smislu odjeljka 2 (10).
(2) Na mjestu određenom u stavku 1. mogu se razmnožavati samo pčele pasmine “Carnica (Apis mellifera carnica)”.

(3) Seleće košnice koje se nalaze u zaštićenom području mjesta uzgoja moraju se ukloniti odmah nakon što je traženje hrane završeno.

(4) U zaštićenom području postaje za oplodnju zabranjeno je postavljanje selećih pčelinjaka.

(5) Košnice s stacioniranih pčelinjaka postavljenih u zaštićenom području stanice za oplodnju moraju se ili premjestiti iz područja u roku od jedne godine od njihovog osnivanja ili prijeći na pčele pasmine „Carnica (Apis mellifera carnica)“ u roku od dvije godine. Preusmjeravanje mora besplatno i treba ga obaviti regionalna udruga za pčelarstvo u Beču.

(6) Izgradnja novih i proširenje postojećih stacioniranih pčelinjaka u zaštićenom području mjesta oplodnje moraju se prijaviti Poljoprivrednoj komori za Beč.

Članak 1. § 16
tekst
Čisto uzgojno područje
§ 16.
Ako se pčelinje zajednice koje ne pripadaju pasmini “Carnica (Apis mellifera carnica)” drže ili uzgajaju u čistom uzgojnom prostoru (odjeljak 2. stavak 12.), vlasnik pčelinje zajednice dužan ih je opremiti maticama pasmine “Carnica” o svom trošku (Apis mellifera carnica) ”.
Članak 1. § 17
tekst
Stručnjak za pčelarstvo
§ 17.
(1) Nakon što je saslušao Poljoprivrednu komoru u Beču i Regionalnu udrugu za pčelarstvo u Beču, sudac ima na raspolaganju potreban broj stručnjaka za pčelarstvo u svrhu stručne procjene u vezi držanja i uzgoja pčela kako bi ispravno odlučio o svim pitanjima.
(2) Vještaci se zaklinju ovlaštenjem na savjesno i neometano izvršavanje dodijeljenih im zadataka i dužnošću čuvanja tajne o činjenicama koje su im saznale prigodom njihove aktivnosti.

(3) Osobna iskaznica za stručnjake u pčelarstvu mora biti opremljena fotografijom i izrađena prema modelu iz Dodatka 2.

Članak 1. § 18
tekst
VI. odjeljak
Kaznene odredbe i oduzimanje
Kaznene odredbe

§ 18.
(1) Tko
1.

ne poštuje minimalne udaljenosti potrebne u skladu s stavcima 1. do 7. odjeljka 3. pri postavljanju kućnih pčelinjaka,

2.

ne dostavi obavijest u skladu s odjeljkom 4,

3.

ne poduzme potrebne mjere protiv grabeži u skladu s odjeljcima 6. stavcima 1. i 2.,

4.

Drži pčele koje ne pripadaju pasmini “Carnica (Apis mellifera carnica)”, drže ili uzgajaju pčele bez odgovarajuće dozvole u skladu s odjeljkom 7 (2),

5.

Seleći pčelinjaci postavljeni protivno odjeljku 9,

6

izvodi postavljanje pčela bez izdavanja potrebne planske karte (odjeljak 10 (1)),

7

Pčele koje se prevoze suprotno § 11,

8.

Seleći pčelinjaci su bez obavijesti (odjeljak 12), postavljeni protivno dozvoli u skladu s odjeljkom 13. stavkom 3. ili unatoč zabrani Poljoprivredne komore za Beč (odjeljak 13. stavci 1. i 2.),

9.

Nenaseljene košnice, nepotpuno ispražnjene, neočišćene ambalaže od meda, saće (osobito saće sa medom vlažnim i vosak) kao i sam med čuvaju se suprotno § 14,

10.

nakon završetka paše, ne napuste pasište seleći pčelinjaci koji se nalaze u zaštićenom području mjesta oplodnje (odjeljak 15 (3)),

11.

Novoizgrađeni seleći pčelinjaci u zaštićenom području stanice za oplodnju (odjeljak 15 (4)),

12

Ako se ne uklone pčelinje zajednice iz stacioniranih pčelinjaka postavljenih u zaštićenom području mjesta oplodnje u roku od jedne godine od postavljanja ili se pčelinje zajednice ne prilagode uzgojno na pčele pasmine “Carnica (Apis mellifera carnica)” unutar dvije godine (odjeljak 15 (5)),

13.

ne prijavi u skladu s odjeljkom 15 (6),

14.

suzdržava se od prijenosa pčela koje se drže ili uzgajaju u čistom uzgojnom području koje ne pripada pasmini “Carnica (Apis mellifera carnica)” (odjeljak 16),

15

je u suprotnosti s ovim Zakonom ili obavijestima izdanim na temelju ovoga Zakona na način koji nije naveden u podstavcima 1. do 14.,

počini upravni prekršaj i kazniće se novčanom kaznom do 50.000.

(2) Ne postoji upravni prekršaj iz stavka 1. ako djelo predstavlja kazneno djelo iz nadležnosti sudova ili mu prijeti stroža kazna prema drugim upravnim kaznenim odredbama.

(3) Pokušaj je kažnjiv.

Članak 1. § 19
tekst
Propadanje
§ 19.
Ako su seleći ili stacionirani pčelinjaci postavljeni protivno §§ 3, 9 ili 13, općinske vlasti mogu proglasiti oštećene košnice i kolonije poništenima pod uvjetima iz § 17 VStG.
Članak 1. § 20
tekst
Uspostavljanje zakonite države
§ 20.
Ne dovodeći u pitanje kaznu prema stavku 18., sudac mora narediti osobi koja je prekršila ovaj zakon, ako to zahtijeva javni interes, obnovu pravne situacije u razumnom roku ili, u slučaju neposredne opasnosti , da odmah naloži odgovarajuće mjere i protiv povrata troškova od strane da izvrši odmah.
Članak 1. § 21
tekst
VII Odjeljak
Jezična jednakost
§ 21.
Ako se osobne oznake daju samo u muškom obliku, one se na isti način odnose na žene i muškarce. Prilikom podnošenja zahtjeva na određene osobe mora se koristiti spolno specifičan obrazac.
Članak 1. § 22
tekst
Obavijest
§ 22. Ovaj je zakon dostavljen Europskoj komisiji u skladu s odredbama Direktive 98/34 / EZ o postupku informiranja u području standarda i tehničkih propisa, SL L 204 od 21. srpnja 1998., stranica 37 (obavijest broj 99 / 426 / A).

Kolačiće koristimo za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje značajki društvenih mreža i medija te analizu našeg prometa.

Također dijelimo informacije o vašoj upotrebi naše stranice s našim partnerima na društvenim mrežama, oglašavanju i analitici.

View more
Cookies settings
Prihvati
Odustani
Privatnost & prikupljanje kolačića
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Tko smo mi

Pravila privatnosti odnosi se na domenu i sve poddomene stanice: https://www.pcelarstvo.hr koju pokreće i nadzire udruga pčelara i građana \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Pčelarstvo online\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"!

Komentari

Kada posjetitelji ostave komentare, prikupljamo podatke prikazane u obrascu za komentare, kao i pripadajuću IP adresu i niz vezan uz korisnički preglednik kao pomoć u otkrivanju neželjene pošte.

Anonimizirani niz stvoren iz vaše adrese e-pošte (koji se naziva i hash) može se pružiti usluzi Gravatar kako bi provjerio koristite li je. Pravila o privatnosti usluge Gravatar dostupna su ovdje: https://automattic.com/privacy. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika vidljiva je javnosti u kontekstu vašeg komentara.

Media

Ako slike prenosite i šaljete na ovo mjesto, izbjegavajte prijenos slika s ugrađenim podacima o lokaciji (EXIF GPS). Posjetitelji web stranice mogu preuzeti i izvući podatke o lokaciji sa slika na web mjestu.

Kolačići

Ako ostavite komentar na našoj web stranici, možete se odlučiti za spremanje svog imena, adrese e-pošte i web mjesta u kolačiće. Ovo je omogućeno i prilagođeno za vašu udobnost kako ne biste morali ponovno svaki puta popunjavati svoje podatke u namjeri da ostavite neki novi komentar. Ovi će kolačići trajati godinu dana.

Ako posjetite našu stranicu za prijavu, postavit ćemo privremeni kolačić kako bismo utvrdili prihvaća li vaš preglednik kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži i ne prikuplja osobne podatke i odbacuje se kada zatvorite preglednik.

Kada se prijavite, postavit ćemo i nekoliko kolačića za spremanje vaših podataka za prijavu i izbora prikaza na zaslonu. Kolačići za prijavu traju dva dana, a kolačići s opcijama zaslona traju godinu dana. Smo ako odaberete \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Zapamti me\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\", vaša prijava trajat će dva tjedna. Ako se odjavite sa svog računa, kolačići za prijavu bit će uklonjeni.

Ako uredite ili objavite članak ovisno o dodijeljenim ovlastima, dodatni će se kolačić spremiti u vaš preglednik. Ovaj kolačić ne uključuje osobne podatke i jednostavno ukazuje na ID posta članka koji ste upravo uredili. Istječe nakon 1 dana.

Ugrađeni sadržaj s drugih web mjesta
Članci na ovom web mjestu mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. Videozapisi, slike, članci itd.). Ugrađeni sadržaj s drugih web mjesta ponaša se na potpuno isti način kao da je posjetitelj posjetio drugo web mjesto.

Te vanjske web stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugrađivati ​​dodatno praćenje treće strane i nadzirati vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i ako ste prijavljeni na to web mjesto.

S kime dijelimo vaše podatke
Ako zatražite poništavanje zaporke, vaša će se IP adresa nalaziti u e-poruci za poništavanje.

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke)
Ako ostavite komentar, komentar i njegovi metapodaci zadržavaju se na neodređeno vrijeme osim u slučajevima kad budu kao takvi iz nekog razloga obrisani (neprimjereni, vulgarni, uvrjedljivi komentari i sl.). To je tako da automatski možemo prepoznati i odobriti sve daljnje komentare umjesto da ih držimo u redu za umjeravanje.

Za korisnike koji se registriraju na našem web mjestu (ako ih ima), također pohranjujemo osobne podatke koje daju u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu u bilo kojem trenutku vidjeti, urediti ili izbrisati svoje osobne podatke (osim što ne mogu promijeniti korisničko ime). Administratori web stranica također mogu vidjeti i urediti te podatke.

Koja prava imate nad svojim podacima
Ako imate korisnički račun na ovoj web lokaciji ili ste ostavili komentare, možete zatražiti primanje datoteke osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti da izbrišemo sve osobne podatke koje imamo o vama. To ne uključuje podatke koje smo obvezni čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

Gdje šaljemo vaše podatke
Komentari posjetitelja mogu se provjeriti putem automatizirane usluge otkrivanja neželjene pošte.

Save settings
Cookies settings